မိမိအေၾကာင္း

Followers

Powered by Blogger.

Saturday, September 24, 2011

တုိင်းြပည်ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် စွမ်းရည်ြပည့်၀သည့် လူငယ်များ လုိအပ်ဟု ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ေြပာ

တုိင်းြပည်ဖွံ့ြဖိုးတုိးတက်ဖုိ့ စွမ်းေဆာင်ရည် ြပည့်၀တဲ့ လူငယ်ေတွ လုိအပ်တယ်လုိ့ ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင်းေဆာင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်က ေြပာြကားလိုက်ပါတယ်။
photo-nldfacebook
ဒီလ ၂၃ ရက်ေန့က စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ (ေအာင်ဆန်းပင်လုံ) စာဖတ်ခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းြကည်က ေြပာြကားလိုက်တာပါ။
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် မိန့်ခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ြပီး အဖွဲ့ချုပ် ြပန်ြကားေရးအဖွဲ့၀င် ဦးအုန်းြကိုင်က အခုလုိ ြပန်ေြပာြပပါတယ်။
“အေထွေထွအတွင်းေရးမှူးေြပာတဲ့ အမှာစကားမှာေတာ့ တုိင်းြပည်ဖွံ့ြဖိုး တုိးတက်ေရးအတွက်ဆုိရင် စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝတဲ့ တကယ် လူငယ်၊ လူတတ်ေတွ အများအြပား လုိအပ်ေနတယ်။ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝတဲ့ လူငယ်ေတွ ေပါ်ထွန်းလာဖုိ့ အတွက်ဆုိရင် စာဖတ်ခန်းေတွက များစွာ အေထာက်အကူ ြပုနုိင်တယ်၊ အကျုိးြပုနုိင်တယ်။ ဒါေြကာင့်မုိ့လုိ့ စာဖတ်ခန်းေတွ တုိးချဲ့ဖွင့်လှစ်နုိင်ေရးကုိ ြကိုးပမ်းြကပါ။ ေစတနာရှင်ေတွကလည်း တတ်စွမ်းသေလာက် ေငွေြကး၊ ပစ္စည်းပစ္စယ စတဲ့ စာအုပ်စသည်ြဖင့် ေထာက်ပံ့ကူညီြကပါလုိ့ ေြပာြကား တုိက်တွန်းသွားပါတယ်။”
ေအာင်ဆန်းပင်လုံ စာဖတ်ခန်းကုိ သဃင်္န်းကွျန်းြမို့နယ် အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ေတွဦးေဆာင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာြဖစ်ြပီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကုိ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုုြကည်၊ အမျုိးသားဒီမုိကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟုိအလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့၀င်ေတွနဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ေတွ အပါအ၀င် လူဦးေရ ၁၅၀၀ ခန့် တက်ေရာက်ခဲ့တယ်လုိ့ ဦးအုန်းြကိုင်က ေြပာပါတယ်။
စာဖတ်ခန်းဖွင့်ပွဲ တက်ေရာက်သူေတွထဲက ေစတနာရှင်တချုိ့က ကျပ် ၁၀ သိန်းေကျာ် လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ဦးအုန်းြကိုင်က ေြပာပါတယ်။
ေအာင်ဆန်းပင်လုံစာဖတ်ခန်း ဖွင့်လှစ်ြခင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ြပီး ဦးေဆာင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သူ ဥပေဒအြကံေပး  ဦးေအာင်သိန်းက အခုလုိ ေြပာပါတယ်။
“ကျေနာ်တုိ့ ြမို့နယ်မှာ စာဖတ်ခန်းအေနနဲ့ လူငယ်ေတွ အသိပညာ တုိးြမင့်လာဖုိ့အတွက် ေပါ့ဗျာ။ တုိင်းြပည်ကလည်း ပညာေရးရန်ပုံေငွဆုိတာ အသုံးြပုတာက ၄ ရာခုိင်နှုန်းေလာက်ပဲ အသုံးြပုတဲ့ ကာလမှာ အေြခခံ အေဆာက်အအုံအေနနဲ့ စာေပပုိင်းဆုိင်ရာေပါ့ အသိပညာေဆွးေနွးမှုေတွ လုပ်လာနုိင်ေအာင် ေရရှည်ေမှျာ်ကုိးြပီး ကျေနာ်တုိ့ ဒီစာဖတ်ခန်းကို ဖွင့်တာပါ။
“စာဖတ်ခန်းမှာ စာေပေဆွးေနွးမှုေတွ ကျေနာ်တုိ့ လုပ်လာမှာေပါ့ဗျာ။ အေတွးအေခါ် ြမင့်မားေအာင် ေခတ်နဲ့ မျက်ေြခမြပတ် ြဖစ်ေအာင်လည်း ကျေနာ်တုိ့ ြကိုးစား ေဆာင်ရွက်ဖုိ့ေပါ့။ ပညာရှင်ေတွကုိလည်း ေခါ်ယူြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးေမးြမန်းတာေတွ၊ ေဟာေြပာပွဲေတွ လုပ်နုိင်သည်အထိ ကျေနာ်တို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။”
ဒီစာဖတ်ခန်းမှာ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ကေလးစာေပ၊ နုိင်ငံတကာ၊ သမုိင်းအေထာက်အထားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ့ စာေပါင်း ၂၀၀၀ ေကျာ် လက်ခံရရှိထားြပီး အင်တာနက်ကေနတဆင့် ရှာေဖွဖတ်ရှုနုိင်တဲ့ အွန်လုိင်း စာြကည့်တုိက်လည်း ပါ၀င်တယ်လုိ့ ဆုိပါတယ်။
ေအာင်ဆန်းပင်လုံစာဖတ်ခန်းကုိ သဃင်္န်းကွျန်းြမို့နယ် ေလးေထာက်ကန် လမ်းမ ဇ/ ေြမာက်ရပ်ကွက်က  တုိက်အမှတ် င/ ၂၄၈ အခန်း (A-3) ဒုတိယ အထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။